Privacy

Verlaagd vruchtbaar zijn, je cyclus, de overgang etc zijn gevoelige onderwerpen. Je gegevens – naam, (mail)adres en overige info met  – beschouwen we als strikt privé en worden NOOIT met derden gedeeld. We gaan strikt vertrouwelijk om met informatie in mails, intakes, tijdens een telefonisch / live consult of een cursus. Ons uitgebreide privacy statement lees je onder de Algemene voorwaarden.

Disclaimer

Wooman  is onderdeel van Moxja bv.

De informatie op deze website is informatief van aard en niet bedoeld als persoonlijk medisch advies. Hoewel de informatie op de website van Wooman met de grootst mogelijke zorg samengesteld is, is Wooman in geen enkel geval aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor de schade, overlast of ongemak, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit, of samenhangen met het gebruik van de informatie of (online) producten op deze website. De therapeuten/coaches die op deze site staan, zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve toepassing van de op deze site geschreven informatie. Breng van elke therapie die u ondergaat, altijd uw huisarts of regulier therapeut daarvan op de hoogte. Wat aangeboden wordt in de 1-1 consulten en kenniskwartiertjes staat voor het leveren van complementaire zorg, dat wil zeggen aanvullende zorg en geen zorg die de reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen op welke wijze dan ook zou willen of pogen buiten te sluiten. Het toepassen van de methoden/advies door de cliënt of door ons is volledig voor verantwoordelijkheid van de cliënt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan tijdens of na een sessie, training, (online) cursus, lezing, workshop of coaching. Er wordt geen medisch advies gegeven. Iedere uiting op dit gebied dient te worden gezien als de persoonlijke mening van onszelf. De cliënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.

 

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Wooman.nl,  Woomanshop.nl zijn onderdeel van Moxja BV. Voor het gemak is in deze tekst sprake van Wooman (=Moxja).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wooman en op iedere tussen Wooman en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Wooman een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Wooman..

1.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de koper of gebruiker zijn niet van toepassing, verwijzing door afnemer naar eigen algemene of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door Wooman van de hand gewezen.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Wooman en woomanshop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Wooman erkend.

1.5 Wooman  garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering geschiedt niet franco, extra kosten voor verzending met verhoogde aansprakelijkheid (verzekerd) snelgoed-, expres- of rembourszendingen worden steeds in rekening gebracht.

2.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor late levering. Zie 11.2

2.4 Aan de leveringsplicht van Wooman zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wooman geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

2.5 Verzending vindt steeds plaats op verzoek van en voor risico van de koper c.q. afnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.6 Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:

·    AfterPay voor Nederlandse consumenten:  http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

·    AfterPay voor Belgische consumenten: https://www.afterpay.be/be/footer/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden

·    AfterPay voor Nederlandse bedrijven:  https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/zakelijke-partners/betalingsvoorwaarden-zakelijk

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, met uitzondering van de volgende situaties: stijgingen van materiaalkosten, wettelijke maatregelen (lonen, sociale lasten, belastingen e.d.) en koersfluctuaties.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW, vrijblijvend en voor nabestelling niet bindend.

4. Betalen

4.1 De koper heeft de keus om direct bij het plaatsen van een bestelling te betalen via Sisow of overschrijving op onze bankrekening.

4.2 In het geval van de overschrijving maakt u het correcte bedrag over naar NL22ABNA0430070616 t.n.v. Moxja te Wolfheze. Vermeld in de omschrijving duidelijk uw klant- en het factuurnummer. Zodra uw betaling is ontvangen wordt uw bestelling verstuurd.

4.3 Ten tijde van het plaatsen van de bestelling vangt een betalingstermijn van 8 dagen aan. Mocht het bedrag van de bestelling c.q. de factuur tegen het verstrijken van de termijn niet voltooid zijn, dan wordt de bestelling geannuleerd.

4.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechte die Wooman moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen door de afnemer, zijn voor de rekening van de afnemer. Hieronder vallen ook de kosten van rechtsbijstand van Wooman .

4.5 De buitengerechtelijke incassokosten van Wooman  worden vastgesteld op tenminste 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering, een en ander met een minimum van €100,-.

5. Zichttermijn/herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Wooman . Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Wooman  zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Wooman  binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

– dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

– producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

– verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

– de levering van losse kranten en tijdschriften

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u zich aanmeldt op de website bij Wooman, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Wooman. Wooman houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

6.2 Wooman respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Wooman maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie

7.1 Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Wooman garandeert dat de zaken voldoen aan alle noodzakelijke keuringen en dat de zaken ook regelmatig worden gekeurd.

7.3 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemmingen corresponderend gebruik van de geleverde zaken mits deze worden gebruikt conform de aan afnemer eventueel verstrekte adviezen.

7.4 Indien een product toch ondeugdelijk/defect blijkt of van mindere kwaliteit blijkt te zijn, heeft afnemer recht op vervanging, tenzij wij er voor kiezen om het aankoopbedrag te retourneren na retourzending van de betrokken artikelen.

7.5 Elke garantieverplichting vervalt wanneer afnemer het verrichte of geleverde:

a) wijzigt of laat wijzigen

b) voor andere dan de beoogde doeleinden gebruikt

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Wooman zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Wooman slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Wooman gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Wooman kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Wooman en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Wooman op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Wooman behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Wooman gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht

11.1 Wooman is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Wooman alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Wooman behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wooman gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Wooman bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden dit bedrag te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid & disclaimer

12.1 De informatie op deze website is informatief van aard en niet bedoeld als persoonlijk medisch advies. Hoewel de informatie op de website van Fit for Fertility met de grootst mogelijke zorg samengesteld is, is Wooman in geen enkel geval aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor de schade, overlast of ongemak, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit, of samenhangen met het gebruik van de informatie of (online) producten op deze website. Rika Lukac of andere therapeuten/coaches die op deze site staan, zijn niet aansprakelijk voor eventuele foutieve toepassing van de op deze site geschreven informatie. Breng van elke therapie die u ondergaat, altijd uw huisarts of regulier therapeut daarvan op de hoogte. Wat aangeboden wordt in de 1-1 consulten en kenniskwartiertjes staat voor het leveren van complementaire zorg, dat wil zeggen aanvullende zorg en geen zorg die de reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen op welke wijze dan ook zou willen of pogen buiten te sluiten. Het toepassen van de methoden/advies door de cliënt of door mij is volledig voor verantwoordelijkheid van de cliënt. Ik ben niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan tijdens of na een sessie, training, (online) cursus, lezing, workshop of coaching. Er wordt geen medisch advies gegeven. Iedere uiting op dit gebied dient te worden gezien als de persoonlijke mening van mijzelf. De cliënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.

12.2 Er bestaat een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd- of niet meer correct is. Wooman is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.

12.3 Wooman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige afbeeldingen op haar website. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Fit for Fertility gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12.4 De afnemer vrijwaart Wooman voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de (uitvoering van) overeenkomst met de afnemer.

13. Verplichtingen afnemer

13.1 Afnemer is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen, die wij treffen en waarvoor wij telkens tijdig van tevoren afnemer zullen inlichten. Deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op handhaving van bepaalde prijzen e.d. Wat betreft het laatste zij opgemerkt dat het hier gaat om de prijzen zoals door ons vastgesteld in de prijscourant voor verkopen aan de detailhandel en consument. De prijs mag nimmer met een prijs beneden de prijs van het product bij Wooman aangeboden worden.

13.2 Afnemer is verplicht de door ons in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daarvan.

13.3 Van afnemer wordt verwacht dat hij de producten onmiddellijk na in het in ontvangst nemen opslaat in een geschikt (droog) magazijn c.q. opslag of een andere geschikte ruimte voor dit doeleinde.

13.4 Afnemer verplicht zich onze artikelen nimmer te verstrekken als toegift en nimmer onze artikelen tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden.

14. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Wooman aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Fit for Fertility zolang de afnemer de vorderingen van Wooman uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Wooman wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De door Wooman geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, totdat de afnemer aan zijn betalings- en overige plichten jegens Wooman heeft voldaan.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Wooman of een door Wooman aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Woomah haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Wooman zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, of zich een andere omstandigheid als in artikel 13 lid 1 voordoet, zullen wij gerechtigd zijn de geleverde zaken, waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer derden die de zaak voor afnemer houden terug te (doen) nemen.

14. Compensatie

14.1 De door Wooman afgegeven facturen mogen door de koper niet worden gecompenseerd c.q. verrekend met de door koper aan Wooman afgegeven facturen.

15. Bankgarantie

15.1 Indien door gewenst en bij grotere orders is Wooman gerechtigd een bankgarantie aan de koper te vragen.

16. Advertentievergoedingen

16.1 Eventueel door afnemers geplaatste advertenties komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien Wooman vooraf en per keer akkoord is gegaan met het plaatsen van de advertentie, met de tekst, afmeting en de totaalprijs. Een bewijsnummer en (kopie)factuur dienen steeds te worden overlegd.

17. Annulering

17.1 Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de afnemer:

a) surseance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;

b) enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door ons eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;

c) een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;

d) het beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

17.2 Bij beëindigen als voren bedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en zijn wij daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of wettelijke rente.

17.3 Wanneer de overeenkomst door de koper wordt geannuleerd, zijn de daaruit voortvloeiende door Wooman gemaakte kosten voor rekening van de koper. Indien Wooman echter de overeenkomst annuleert zijn wij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.

18. Copyright

18.1 Op de website van Wooman geldt copyright. Dit houdt in dat niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de website zonder schriftelijke toestemming van Wooman mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins. Aanvragen van toestemming kunt u richten aan info@Wooman.nl

18.2 Sommige verwijzingen in de website van Wooman voeren naar informatiebronnen die door derden worden beheerd en onderhouden. Hierover heeft Wooman geen controle en zij draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op websites en servers van derden.

19. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

19.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

19.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Wooman en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Wooman er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

PRIVACY

Doel verwerking persoonsgegevens

Het verzamelen van gegevens ligt gezien de aard van onze doelgroep gevoelig, en daarom gaan we daar zeer voorzichtig mee om. Het belangrijkste om te weten voor onze klanten is dat wij nooit gegevens zullen verkopen of delen, behalve om onze diensten te kunnen leveren (producten / online- cursussen / nieuwsbrieven indien ingeschreven hiervoor).
We gebruiken je gegevens om een order die je in de webwinkel hebt geplaatst te vervullen, of we sturen je een online-cursus of nieuwsbrief op het moment dat je je daar zelf voor hebt ingeschreven en/of betaald hebt. De nieuwsbrieven versturen we regelmatig omdat we het idee hebben dat je daar baat bij hebt, en zullen we blijven doen totdat je je uitschrijft.

Uitwisseling van gegevens

We wisselen je gegevens alleen uit met partijen die ons helpen om je een service te verlenen waar jij om gevraagd hebt. Zo gebruiken wij Woocommerce als platform voor onze webwinkel waar de orders binnenkomen, Sisow als betaalplatform, Packstore gebruikt je gegevens om een order uit te leveren uit onze webwinkel, en gebruiken we madmimi om je te mailen voor een online cursus of een nieuwsbrief. Localboost gebruiken we als partner om ons te helpen met onze marketing online.

Informatie over gegevensverwerking

Van onze leveranciers vragen wij een verklaring omtrent dataverwerking via de Verwerkingsovereenkomst. Kopieen hiervan zullen op korte termijn in ons bezit zijn.
Beveiliging persoonsgegevens We zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Deze data zijn in ons geval altijd in handen van partijen die voor ons werken, en slaan we niet zelf op.


Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.


Functionele cookies:

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.


Sessie cookies:

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.


Tracking cookies:

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.


Google Analytics:

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Social Media cookies:

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Embedded content cookies:
In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op onze site wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare presentaties, YouTube video’s en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

In- en uitschakelen, verwijderen van cookies:
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Google analytics

Moxja B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ons bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Moxja heeft hier geen invloed op. Moxja heeft Google geen toestemming gegeven om via Moxja verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Facebook pixel

Moxja B.V. maakt gebruik van de Facebook Pixel. Dankzij deze pixel kunnen we de effectiviteit van onze advertenties meten. De Facebook Pixel registreert welke pagina’s u op de website van Moxja B.V. bekeken heeft. Met deze informatie kunnen we u nog relevantere advertenties van ons laten zien. Dit soort gegevens worden niet bij ons, maar door Facebook opgeslagen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering:

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Hoe bewaren we je gegevens

Je gegevens worden maximaal 50 maanden bewaard.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar. Moxja B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Moxja B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Moxja B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik kunt u contact opnemen met Moxja B.V.. Dit kan ook in het geval u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Moxja B.V. verzamelde persoonsgegevens. Uw vragen kunt u sturen naar info@wooman.nl

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan gaan we uiteraard graag eerst in gesprek. Je kunt ook terecht bij https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens